Nesttunbrekka
pågående

Dette prosjektet på Nesttun tar utgangspunkt i en kuriøs bolig - et sammenbygget stuehus og løe. Den opprinnelige driftsbygningen (løe og fjøs) er bygget ca. 1880 og stuehuset kom til 10 år senere. I løpet av en større ombygging i 1976, ble løen ominnredet til boligformål og sammenslått med eksisterende hovedhus - fjøs og møkkjeller ble ominnredet til råkjeller. 

Prosjektet innebærer en ytterligere endring og optimalisering av det eksisterende bygget, uten å gå utover husets fotavtrykk. Den komplekse bygningskroppen er først målt opp manuelt hvor både horisonale og vertikale skeivheter er tatt høyde for.

 I tillegg til diverse indre endringer for å skape luftigere rom og bedre utnyttelse av eksisterende areal, er det lagt fokus
på å tydeliggjøre skillet mellom den opprinnelige løe-delen og stuehuset. Prosjektet er ført fremover i god dialog med byantikvaren i Bergen.